Säännöt

Ensimmäinen luku

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Pelletti ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2 § Yhdistys on ainejärjestö, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi. Killan tarkoituksena on:
1) yhdistää LUT-yliopiston yliopiston ympäristötekniikan opiskelijoita
2) herättää ja ylläpitää kiinnostusta ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin
3) ajaa jäseniensä yhteisiä etuja yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan ja muiden LUT-yliopiston kiltojen kanssa
4) pitää yhteyttä LUT-yliopiston ympäristötekniikan koulutusohjelmasta valmistuneisiin henkilöihin

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta:
1) järjestää kokouksia, juhlia, opintomatkoja, keskustelutuokioita ja muita jäsenilleen suunnattuja vastaavanlaisia tapahtumia
2) hoitaa killan tiedotustoimintaa
3) auttaa uusia jäseniään tutustumaan yliopistoon
4) auttaa jäseniään opintojen aikana ilmenevissä ongelmissa
5) pitää yhteyttä vastaaviin tavoitteisiin pyrkiviin kerhoihin ja yhdistyksiin
6) voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa toimintaansa liittyvää kiinteää omaisuutta, toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan jälkisäädoksiä ja lahjoituksia, ja kerätä asianomaisella luvalla varoja.

4 § Killan virallinen kieli on suomi.

Toinen luku

Jäsenet ja maksut

5 § Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, seniorijäsenet, kunniajäsenet sekä kannatusjäsenet.

6 § Killan varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen LUT-yliopistossa ympäristötekniikkaa opiskeleva henkilö. Kiltaan voi liittyä ympäristötekniikasta kiinnostunut henkilö hallituksen hyväksymän kirjallisen anomuksen perusteella.

7 § Varsinainen jäsen muuttuu seniorijäseneksi suostumuksensa mukaisesti suoritettuaan LUT-yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon tai menetettyään opinto-oikeuden yliopistolla. Seniorijäseniksi voi killan hallitus hyväksyä myös ympäristötekniikan koulutusohjelman henkilökuntaan kuuluvia.

8 § Kunniajäseneksi kilta voi kutsua henkilön, joka on ansioitunut killan toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä, kun vähintään 2/3 läsnäolevista kannattaa kutsumista killan kokouksessa.

9 § Kannatusjäseneksi voi killan hallitus hyväksyä luonnollisen tai juridisen henkilön, joka sitoutuu suorittamaan kannatusjäsenmaksun.

10 § Varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle liittymismaksun vuosittain jäsenmaksun, joiden suuruuden kilta määrää syyskokouksessaan. Seniori- tai/ja kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

11 § Kannatusjäsen katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi killasta, kun hän ei ole suorittanut jäsenmaksua vuoden kuluessa sen erääntymisestä. Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta killan kokouksen pöytäkirjaan.

Kolmas luku

Hallinto

12 § Killan päätösvaltaa käyttää killan kokous sekä toimeenpanovaltaa syyskokouksen valitsema hallitus.

13 § Killan nimenkirjoitusoikeus on killan puheenjohtajalla, rahastonhoitajalla sekä hallituksen erikseen oikeuttamalla henkilöllä, jokaisella yksinään.

Neljäs luku

Killan kokous

14 § Kokouskutsu, jossa mainitaan kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat, on oltava killan ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokousmateriaali on oltava saatavilla killan hallitukselta pyydettäessä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

15 § Killan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla jäsenillä sekä lisäksi äänioikeus vain killan varsinaisilla jäsenillä.

16 § Kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

17 § Killan kokoukset ovat
1. Syyskokous loka- tai marraskuussa, jolloin ainakin
1) todetaan päätösvaltaisuus
2) valitaan killan hallituksen puheenjohtaja
3) valitaan killan hallituksen muut jäsenet
4) nimetään kaksi toiminnantarkistajaa henkilökohtaisine varajäsenineen
5) määrätään liittymisjäsenmaksu sekä kannatus-, ja seniori- ja varsinaisten jäsenien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudet
6) käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

2. Vuosikokous helmi- tai maaliskuussa, jolloin ainakin
1) todetaan päätösvaltaisuus
2) käsitellään ja vahvistetaan edellisen vuoden tilikertomus ja tilinpäätös
3) käsitellään toiminnantarkastajien lausunto
4) käsitellään vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

3. Ylimääräinen kokous hallituksen aloitteesta tai 1/10 killan äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti sitä hallitukselta vaatiessa. Tällöin kokous tulee pitää kuukauden sisällä hallituksen saatua tiedon pyynnön esittämisestä

18 § Päätökset killan kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei toisin mainita. Äänten jakautuessa tasan, toistetaan äänestys kerran. Jos äänet jakautuvat edelleen tasan, päätöksen ratkaisee aina arpa.

19 § Killan kokouksessa ensimmäistä kertaa käsittelyssä oleva asia pannaan pöydälle milloin viisi (5) kokouksen läsnäollutta äänivaltaista osanottajaa sitä vaatii, ellei kokous ¾ äänten enemmistöllä julista asiaa kiireelliseksi, jolloin se on käsiteltävä samassa kokouksessa.

Viides luku

Hallitus

20 § Killan syyskokous valitsee hallituksen, johon kuuluu 5-9 jäsentä puheenjohtaja mukaan luettuna.

21 § Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa killan asioita
2) kutsua killan kokous koolle
3) valmistella kokouksessa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
4) huolehtia killan hallinnosta sekä valvoa sääntöjen noudattamista
5) valvoa killan omaisuuden ja talouden hoitoa
6) nimittää toimikunnat ja -henkilöt
7) valvoa toimikuntien ja –henkilöiden toimintaa
8) laatia vuosikertomus ja tilinpäätös
9) laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma
10) päättää killan edustuksesta
11) pitää yllä killan jäsenrekisteriä

22 § Puheenjohtajan tehtävänä on:
1) edustaa kiltaa ellei hallitus toisin päätä
2) kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta
3) esittää killan kokoukselle hallituksen esitykset, ellei hallitus toisin päätä
4) ja puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä.

23 § Killan syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muut jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan.

24 § Hallituksen tulee nauttia killan jäsenten luottamusta. Killan kokous voi erottaa hallituksen tai sen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, ellei hallitus tai sen jäsen nauti killan luottamusta. Jos hallituksen jäsen erotetaan tai hän muusta syystä eroaa tehtävästään, voi killan kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen.

25 § Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on tiedotettu kokouksesta ja jos läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, on puheenjohtajan ääni ratkaiseva, paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Kuudes luku

Toimikunnat ja –henkilöt

26 § Killan hallitus voi nimetä avukseen toimikuntia. Toimikunnat vastaavat toiminnastaan killan hallitukselle.

27 § Toimihenkilöitä ovat hallituksen jäsenten lisäksi toimikuntien jäsenet sekä muut killan hallituksen valitsemat toimihenkilöt.

28 § Toimihenkilöt valitaan enintään vuodeksi kerrallaan.

Seitsemäs luku

Talous

29 § Killan tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

30 § Killan talouden hoitoa valvovat tilintarkastajat, joille hallituksen on toimitettava tilit vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen vuosikokousta ja muulloinkin pyydettäessä.

31 § Tilintarkastajien lausunto tulee toimittaa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta ja muulloinkin pyydettäessä.

Kahdeksas luku

Merkkiohjesääntö

32 § Kiltanauha:
1) Killan kiltanauhassa on Pelletti ry:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) kuntanauhan värit: Nauhan yläreuna on harmaa ja hopeinen ja alareunassa ylhäältäpäin lukien punainen ja musta raita. Nauhan leveys on 35 mm jaettuna siten, että harmaa raita on 20 mm leveä, hopea raita 3 mm leveä ja punainen ja musta raita 6 mm leveitä.

33 § Kiltanauhan käyttö:
1) Kiltanauhaa käyttävät killan jäsenet akateemisissa juhlatilaisuuksissa sekä kiltaa edustettaessa.
2) Kiltanauhaa kannetaan siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalle. Nauhaa tulee käyttää niin, että se ei osu paljaaseen ihoon. Jotta nauha ei osu ihoon voi sitä käyttää ruusukkeena. Ruusukkeena käytettäessä, nauha kiinnitetään oikeaan rintaan.
3) Kiltanauhaa kannetaan harmaa väri yläpuolella.
4) Kiltanauhaa tulee käyttää yhdessä LTKY:n kuntanauhan kanssa, mikäli LTKY:n merkkiohjesääntö sallii kuntanauhan käytön. Muutoin kiltanauhaa tulee käyttää yksin. Pelletti ry:n kiltanauhaa tulee kantaa LTKY:n kuntanauhan alapuolella.
5) Kiltanauhaan ei tule kiinnittää mitään, mitä siihen ei ole erikseen kiinnitettäväksi määrätty.

Yhdeksäs luku

Erityisiä määräyksiä

34 § Erottaminen: Mikäli jäsen toiminnallaan tuottamuksellisesti aiheuttaa killalle vahinkoa, on killan hallituksella oikeus jäsentä kuultuaan erottaa jäsen killasta seuraavaan killan kokoukseen saakka. Killan kokouksella on oikeus päättää pidempiaikaisesta erottamisesta.

35 § Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä yhdistyksen kokouksissa vähintään ¾ äänten enemmistöllä. Jäljelle jääneet varat on luovutettava LUT-yliopistolle käytettäväksi,ympäristötekniikan opiskelun edistämiseen jälkimmäisen purkukokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

36 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2) perättäisessä killan kokouksessa vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten välin on oltava vähintään neljätoista (14) vuorokautta.

37 § Muilta osin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.